Chiavari (Blush)

Dining Chairs

W- 16″

D- 16″

H- 36″

Chiavari (Blush)